English
Tone Generator

Tone Generator.app

je demonstracijski program, tongenerator, pisan u Objektnom C jeziku, koji u zvuk pretvara matematičku sinus formulu, čijim se parametrima upravlja preko virtualnog klizača GUI sučelja ili preko MIDI sučelja. U programu je izvedena puna integracija faze i amplitude (nema klikova niti ispada signala). MIDI ulaz (jedino omni način) se softverski interpretira kao monofoni kontroler, s punim legatom uz prioritet zadnje držane notne visine. Sve ostalo je samorazumljivo.


Preuzimanje programa: binarno| izvorno