hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Temeljni ton

Jezici

EN fundamental (tone); NJ Grundton; FR (son) fondamental; TL fondamentale;

Etimologija

ton

Definicija

  • (1) "Naziv za najdublji parcijalni ton, koji pobuđuje titranje svih parcijalnih tonova nad njim. Takve tonove nazivamo nadtonovima i među njima ne moraju vladati harmonički odnosi.
  • (2) Naziv za "prvi" harmonik nekog tona, odn. harmonik čija frekvancija titranja predstavlja najmanji zajednički nazivnik frekvencija titranja svih ostalih harmonika nekog tona.

Komentar

Ovaj pojam ne smije se brkati s terminološki bliskim pojmom osnovnog tona koji vuče podrijetlo iz funkcionalne harmonije, a koji označava najdublji ton nekog akorda.

Referencije

<NG>, 283;