hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Parcijal

Jezici

EN partial; NJ Teilton; FR partiel; TL parziale;

Etimologija

od lat. pars = dio

Definicija

(Naziv za) jednostavan sinusoidni titraj, koji predstavlja analitički dio modela nekog složenijeg titranja.

Zvukovni signal, kao složeno titranje dade se matematičkom analizom raščlaniti na parcijale i na komponentu koja nije dalje raščlanjiva (šum). Stoga uvjetno kažemo da se zvuk, a poglavito ton sastoji od parcijalnih tonova ili parcijala.

Oni parcijali čije frekvencije predstavljaju članove harmoničkog niza nazivaju se harmonicima, dok se ostali nazivaju neharmoničkim parcijalima.

Sastav i intenzitet parcijala sačinjava spektar nekog zvuka i utječe na njegovu boju. Vješt slušač u stanju je raspoznati glasnije parcijale pojedinog zvuka. Tehnikama harmoničkog pjevanja pjevači vokaliziraju pojedine parcijale, odn. nadtonove pjevanog tona. Tehnikama subtraktivne sinteze, poglavito Moogovim filterom ili eliptičkim filterom rezonantno se ističu pojedini parcijali, također nadtonovi sintetiziranog tona.
USP. aditivna sinteza

Komentar

(Uz sliku): Prikazana je vremenska vizualizacija frekvencija i intenziteta prvih 4 parcijala tona tabla bubnja. Vidljiv je gotovo harmonički odnos među njihovim frekvencijama.

Kritika

U <NG> 198-9, autor kritički upozorava na neistoznačnost pojmova parcijal i nadton i prividne zbrke koju zanemarivanje te neistoznačnosti proizvodi. O nadtonovima se može naime govoriti samo u prisutnosti nekog temeljnog tona.

Referencije

<APB>: 338;   <NG>: 198-9;   <CR>: 139;