hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Amplituda

Jezici

EN amplitude; NJ Amplitude; FR amplitude; TL ampiezza;

Etimologija

lat. amplitudo = veličina, prostranost, od amplus = opsežan, prostran, velik (<KLU>, 26)

Definicija

Tehnički naziv za visinu nekog vala, promjenjive periodične ili aperiodične pojave, odn. odgovarajuće električke vrijednosti nekog toj pojavi analognog signala. U digitalnom formatu zvučnog signala vrijednost bilo kojeg uzorka predstavlja amplitudu. Stoga u digitalnoj sintezi ili obradi zvuka razumijevamo tri vrste amplitude:
  1. trenutnu amplitudu (numerički iznos nekog uzorka) signala
  2. maksimalnu amplitudu jednog perioda (za periodičke signale = najviši numerički iznos unutar segmenta uzoraka koji predstavljaju jedan period tog signala)
  3. maksimalnu amplitudu cijelog zvučnog signala, odn. njegova digitalnog zapisa

Referencije

<FRM>, 72