hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Timbar

Jezici

EN timbre; FR timbre; TL timbro;

Etimologija

FR. timbre = marka, grb, karakteristika (zvuka) <FWK>

Definicija

Pojam koji predstavlja prihvatište za niz pojava. Poput općih pojmova EN sonority ili NJ Klangideal (Apel 1972), možda će biti nadomješten preciznijim vokabularom zvukovnih kakvoća (<CR>, 543)

Mada vrlo neegzaktan i gotovo nemoguć za definirati jer se isuviše često rabi po načelu "sve osim onoga za što znamo što je", pod pojmom se u jednom od mogućih i često rabljenih značenja razumijeva zvukovnu boju.

Komentar

Njemački termin Klangfarbe upravo radi značenjske distinkcije nije naveden u rubrici Jezici.

USP. spektar

Referencije

<CR>: 543;