hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Zvukovna boja

Jezici

EN color, colour, (timbre), tone color, tone colour, tone-color, tone-colour, tone/harmonic colo(u)r; NJ Klangfarbe; FR couleur, couleur harmonique/sonore, (timbre); TL colore, colore del suono, timbro;

Definicija

"(Naziv za) jednostavan koncept koji pokriva vrlo složenu akustičku stvarnost. Zvukovna je boja kvaliteta zvuka koja dopušta da se razlikuje od svih ostalih zvukova iste visine i istog intenziteta. Globalni trodimenzionalni oblik zvuka u analizi će omogućiti to razlikovanje. Važno je za zvukovnu boju više njezinih sastavnih dijelova, jesu li harmonični ili nisu, njihov relativni intenzitet, njihov izbor (parni ili neparni harmonici ili cio niz harmonika itd.). Važnu ulogu igra i utitravanje, odnosno istitravanje. Često se neće moći prepoznati glazbalo koje je proizvelo zvuk ako mu se odrežu tonovi koji nastaju utitravanjem, odnosno istitravanjem. Predodžba o zvukovnoj boji ne može se svesti na jednostavno pitanje o broju harmonika." (<HO>, 1016)

USP: spektar, timbar

Referencije

<NG>, 311-312