hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Faza

Jezici

EN phase; NJ Phase; FR phase; TL fase;

Etimologija

od grč. φάσις (phásis) = pojava, od phaínestai = pojavljivati se <NG>

Definicija

U digitalnih periodičkih signala (kakvi su mnogi zvučni signali) faza je omjer rednog broja promatranog uzorka unutar jednog perioda i ukupnog broja uzoraka koji čine taj period signala, preračunat u vrijednost kuta, tako da period signala odgovara punom kutu. Izračun faze izgleda ovako:

Ø = 2*π*n/N,

gdje je Ø fazni kut, n redni broj promatranog uzorka ( 0 ≤ n < N ), a N ukupan broj uzoraka koji čine taj period.

Faza ima poseban značaj pri zbrajanju i miješanju signala srodnog spektralnog sadržaja, npr. ukoliko se dva identična signala koji se nalaze u protufazi' zbroje, njihovi sadržaji će se poništiti.

(Vidi modulacija faze).

Referencije

<NG>: 73;