hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Rekurzija

Jezici

EN recursion; NJ Rekursion; FR récursivité; TL ricorsione;

Etimologija

od LAT recursio: trčanje unatrag <ETO>

Definicija

Naziv za računalnu programsku metodu u kojoj funkcija izračunava rezultat pozivajući sebe samu unutar sebe. Matematički, u teoriji rekurzivnih funkcija, rješenje nekog problema ovisi rješenjima jednostavnijih primjera tog istog problema. Budući da se temelji na matematičkoj metodi potpune indukcija, r predstavlja i paradigmu i dokaznu proceduru ispravnosti nekog modela.<APB>

Komentar

Mada r predstavlja jedan od središnjih koncepata računalne teorije i prakse i šire, a njezini se primjeri mogu naći posvuda, od fraktala do lingvistike, za glazbenu informatiku je nezaobilazna jer predstavja jednu od dvije osnovne metode u projektiranju digitalnih filtera.

USP konvolucija

Referencije

<APB>: 872;     <WK>: Recursion;