hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Širina pojasa

Jezici

EN bandwidth; NJ Bandbreite; FR largeur de bande; TL larghezza di banda;

Definicija

(1) "(Naziv za) opseg (kakvim pojačalom, ili filterom pojačana, potisnuta ili propuštena) frekvencijskog područja što se prenosi kakvim kanalom." (<NG>, 276)

(2) Naziv za parametar nekog ugodivog filtera, u smislu DF(1). U dobro konstruiranih filtara za obradu zvučnih signala ovaj se parametar izražava u intervalima (oktava, terca itd.).

(3) Tehnički parametar kojim se izražava propusna moć nekog računala ili mikroprocesora za obradu zvučnih i slikovnih signala u stvarnom vremenu. Izražava se u tehničkim jedinicama (količina binarnih podataka po jedinici vremena, npr. gigabajti po sekundi), što nije intuitivno razumljivo. U pravilu, što je veća širina pojasa nekog procesora, to je procesor u stanju izvršiti zahtijevniju obradu podataka u stvarnom vremenu.

(4) Tehnički parametar kojim se izražava količina informacija koju neka računalna mreža ili međusklop mogu propustiti u jedinici vremena (npr. gigabitni ethernet ).

Referencije

<NG>: 276;   <FRM>: 134;   <WK>: bandwidth