hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Kontrola

Jezici

EN control; NJ Steuerung; FR commande, contrôle; TL controllo;

Etimologija

FR: contrôle - nadzor, od lat. contra = protiv, rotulus = rola, kotačić (deminutiv od rota = kotač, kolo) (<KLU>,401)

Definicija

Konvencionalan naziv za vanjsko upravljanje i nadzor nad ponašanjem nekog elektroničkog uređaja, sklopa ili modula analognim ili digitalnim putem, ovisno o vrsti uređaja i sučelja.

Ako se ponašanjem uređaja upravlja pomoću nekog kontrolnog napona, tada govorimo o naponskoj kontroli. Ako se ponašanjem uređaja upravlja pomoću niza brojčanih vrijednosti, govorimo o digitalnoj kontroli. Ako se pak ponašanjem uređaja upravlja putem standardiziranog sučelja (npr. MIDI), govorimo o MIDI kontroli.

Ponašanje kojim se u nekom uređaju na takav način upravlja najčešće je osnovno ponašanje tog uređaja, tj. ono čemu uređaj služi. Tako se u oscilatorima kontrolira frekvenciju titranja, u filtrima osnovna frekvencija.

Primjeri:
  • Pojačalo s naponskom kontrolom (=EN: Voltage controlled amplifier = VCA)
  • Filtar s digitalnom kontrolom (=EN: Digitally controlled filter = DCF)
  • Oscilator s MIDI kontrolom (=EN: MIDI controlled oscillator)

Referencije

<NG>: 129;