hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Modulacija faze = (PM) = (phase modulation)

Jezici

EN phase modulation, phase shifting; NJ Phasenmodulation, Phasenverscheibung; FR modulation de phase; TL modulazione di phase;

Etimologija

modulacija + grč. phásis = pojava, od phaínestai = pojavljivati se

Definicija

Naziv za postupnu i kontroliranu promjenu ili posmak (relativnog) vremenskog trenutka odvijanja [unutar perioda] kakvog titrajućeg zvučnog signala uz pomoć nekog kontrolnog parametra, najčešće nekog drugog signala. Rabi se:
  1. za kreiranje određenih elektroničkih zvučnih efekata (EN: phase shifting, flanging, chorusing)

  2. u sintezi zvuka (v. modulacija frekvencije)
Hardverski uređaj ili softverski program za modulaciju faze naziva se modulator faze.

Komentar

Budući da je frekvencija nekog titraja u jednoznačnom matematičkom odnosu s fazom istog titraja (trenutna frekvencija predstavlja prvu vremensku derivaciju faze), digitalna sinteza zvuka modulacijom frekvencije služi se algoritmom za modulaciju faze, čime se u tehnološkom smislu modulacija frekvencije i modulacija faze u biti svode na jedan te isti postupak.

Referencije

<NG>: 161;   <CR>: 226;   <APB>: 457-461;