hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Modulator faze

Jezici

EN phase modulator, phase shifter; NJ Phasenmodulator, Phasenverscheiber; FR modulateur de phase; TL modulatore di phase;

Etimologija

modulator + faza

Definicija

Samostojan elektronički sklop ili uređaj, modul sintetizatora ili softverski algoritam za modulaciju (posmak) faze titraja kakvog zuvčnog signala.
Primjer - najjednostavniji matematički izraz za modulaciju faze sinusoidnog signala izgleda ovako:

      a(t) = sin ( 2 π  ( f 0 +  f (t) ) t )

gdje je a(t) trenutna amplituda (visina titraja), t vrijeme, ƒ0 frekvencija sinusoidnog signala, π konstanta 'pi'. Izraz ƒ(t) opisuje trenutnu frekvenciju nekog drugog vremenski ovisnog signala, kojim se sinusoidni signal modulira. Kompletan izraz koji je argument funkcije sin( ), odn.
2π(ƒ0+ƒ(t))t
predstavlja fazu.

Komentar

Prevođenjem gornje, apstraktne, matematičke formula na neki od računalnih programskih jezika kreira se softverski modulator faze. U praksi digitalne sinteze zvuka je često jednostavnije modulaciju frekvencije realizirati modulatorom faze, nego izravno modulirati frekvenciju nekog izvora signala.

Referencije

USP: fazni vokoder