hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Moogov filter

Jezici

EN Moog filter; NJ Moogfilter; FR ; TL ;

Etimologija

R. A. Moog (1934 - 2005), am. izumitelj i pionir elektroničke glazbe + filter

Definicija

Hardverski sklop ili softverski algoritam za obradu signala, koji se u elektroakustičkoj glazbi rabi kao dinamički niskopropusni filter s promijenjivom rezonancijom u koljenu frekvencijskog odziva s mogućnošću dinamičke kontrole artikulacije. Glazbeno zanimljivim ga čini svojstvo kontrolirane samooscilacije, tj. da po volji može proizvoditi izlazni signal ugođen na rezonantnu frekvenciju koljena i bez ulaznog signala, a u međudjelovanju s ulaznim signalom može tvoriti složene zvučne spektre.

Komentar

Moogov filter predstavlja karakterističan modul u sklopovima, shemama i programima za suptraktivnu sintezu, koji na takav način generiranim signalima daje prepoznatljivu boju.
Prvotno realiziran kao hardverski modul naponski kontroliranog analognog sintetizatora, tijekom osamdesetih godina proizvodio se u obliku diskretnog digitalno kontroliranog analognog čipa, a danas se uglavnom implementira kao softverski modul.
U literaturi se za softversku implementaciju koristi i naziv Chamberlinov filter, prema modelu filtera promjenjivog stanja koji je 1985. u knjizi Musical Application of Microprocessors obradio autor Hal Chamberlin. (<HC>)

Referencije

<CR>: 753;    <WK>: CEM i SSM chips;    <WK>: VCF;   <HC>: 489 - 495