hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Prozor

Jezici

EN window;

Definicija

U računalnoj analizi i resintezi zvučnih signala često se signal ili zapis automatski raščlani ili raskomada (segmentira) na niz uniformno kratkih, preklopljenih vremenskih segmenata, koji moraju zadovoljiti jedan uvjet: da započinju više-više manje monotono iz tišine i isto tako završavaju.
U protivnom nisu za analizu i sintezu podatni, niti bi rezultati takve analize-sinteze bili glazbeno prihvatljivi. Budući da većina realnih segmenata ne zadovoljava ovaj uvjet, svaki se segment u računalu množi s pomoćnom krivuljom zvanom funkcija prozora. Svaki ovako uniformno obrađen segment naziva se prozor, mada se isti pojam uvriježio i kao kratica za pojedine funkcije prozora, npr. Kaiserov prozor, Blackmanov prozor, Gaussov prozor.

Komentar

Praktično značenje ovog pojma i metode u glazbenoj informatici je što konačnim brojem računskih operacija na prikladno uređenom slijedu odsječaka konačne duljine nekog zvukovnog signala ili zapisa možemo (uz primjerenu snagu računala) u stvarnom vremenu na glazbeno prihvatljiv način aproksimirati izračune analize i sinteze koji bi inače trajali beskonačno dugo.
USP Brza Fourierova transformacija
       Brza Hartleyeva transformacija

Referencije

<RG>; <CR> 168,