hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Brza Fourierova transformacija

Jezici

EN Fast Fourier Transform (FFT);

Etimologija

po franc. matematičaru, fizičaru i aristokratu Josephu Fourier (1768 - 1830), koji se bavio analitičkom teorijom topline.

Definicija

Naziv za klasu računalnih tehnika i algoritama kojima se vrlo točno, učinkovito i računski nezahtjevno izračunava amplitudni i fazni spektar nekog digitalnog signala, matematičkim riječima diskretna Fourierova transformacija. Fourierov niz, matematički alat za izračunavanje spektra periodičkih funkcija služi raščlanjivanju složenih funkcija na niz sinusoidnih valova različitih frekvencija, amplituda i faza. Mada je teorijska pozadina F. n. prosječnom glazbeniku, pa čak i informatičaru krajnje opskurna i primjerno kontraintuitivna, zahvaljujući računalnoj vizualizaciji (spektrogrami, sonogrami), teško da bi se moglo naći korisnijeg i za intuitivnu uporabu plauzibilnijeg matematičkog alata u glazbenoj informatici, od analize i resinteze spektra pomoću brze Fourierove transformacije.

Teorija računalstva dokazuje da je izračun F.n. moguće skrajnje ubrzati i pojednostavniti ukoliko se bilo koji digitalni signal segmentira na odsječke čija je duljina potencija broja 2, a broj traženih spektralnih pojaseva je također potencija broja 2. Ovo proizlazi iz činjenice da je računalo binarni uređaj, kojem je za ovako uređen sustav podataka (koji predstavljaju trenutne vrijednosti signala) potreban daleko manji broj računskih operacija, nego kad bi duljina signala i broj spektralnih pojaseva bili proizvoljni. Tako je na prosječnom današnjem računalu moguće spektralno analizirati i resintetizirati signale u vremenu bržem od stvarnog, što ima izravne praktične posljedice u disciplini g.i. koja se naziva interakcija u realnom vremenu (v. fazni vokoder).

Komentar

U skladu s važećim uzancama o uporabi akronima s područja znanosti, a koji su međunarodno jednoznačni, s stranim podrijetlom, sugerira se uporaba FFT, analogno npr. DNA (za Deoksiribonukleinsku kiselinu).
(Stanko Juzbašić)

Referencije

<FRM>: 29, 66, 81 <TTEM>:265