hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Križana sinteza

Jezici

EN cross-synthesis;

Definicija

Poopćeni naziv za bilo koji oblik računalne sinteze zvuka, takve da se odabirom i križanjem pojedinih svojstava dvaju izvornih signala dobije treći signal, koji predstavlja svojevrstan zvučeći hibrid tih dvaju signala.

Komentar

Školski primjeri križane sinteze su sinteza izvorom i filterom, u kojem se međusobno križaju amplitudne i fazne ovojnice spektara različitih signala, te linearno predvidljivo kodiranje.

Primjer križane sinteze predstavlja i konvolucija, koja se tehnološki realizira kao umnožak spektara dvaju signala, čime se dobiva rezultirajući signal sa svojstvima koja su u oba izvorna signala bila zajednička.

Referencije

<CR>: 208;    <APB>: 530;    <SHB>: 207, 217 (Perry Cook);