hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Linearno predvidljivo kodiranje (LPC)

Jezici

EN Linear predictive coding;

Etimologija

Definicija

Naziv za računalnu tehniku analize i sinteze signala koja se temelji na matematičkom modelu linearnog predviđanja, koja ovisno o području primjene ima dva osnovna značenja:

  • Naziv za vrlo učinkovitu tehniku analize i kompresije govornog signala koja se rabi poglavito u bežičnoj telefoniji.
  • U g.i. naziv za tehniku suptraktivne digitalne sinteze signala metodom izvora i filtera kojom se spektralni sadržaj dobivenog signala generira iz izvornog signala, a spektralna ovojnica dobivenog signala iz filterskog signala. Ovu je tehniku u algoritamsko skladanje uveo američki skladatelj Paul Lansky, a o praktičnim algoritmima za LPC u jeziku C najegzaktnije pisao F. Richard Moore <FRM>, str 294. Isti autor sugerira i implementira kombinaciju LPCa s faznim vokoderom (koji je u naravi blizak aditivnim tehnikama), kao jedan od najrobustnijih alata u digitalnoj sintezi zvuka uopće. Ovakva kombinirana tehnika naime omogućava neovisno tretiranje vremenskog rastezanja, transpozicije i posmaka formanata zvukovnih signala.

Komentar

Obzirom da se kratica rabi internacionalno, a ima porijeklo u originalnom jeziku, sugerira se uporaba iste konvencije kao i za MIDI, OSC, FFT, FHT i druge kratice srodne geneze.

Referencije

<WK> <FRM>, Str. 294 - 315.