hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Pojasni filter

Jezici

EN band filter; NJ Bandbreitenfilter; (Bandpaß; Bandsperre;) FR filtre de bande; TL filtro passa banda; filtro elimina banda;

Definicija

Naziv za vrstu filtera čije je djelovanje ograničeno na određen frekvencijski pojas, širi ili uži. Po učinku dijele se na pojasnopropusne i pojasnozaustavne filtere, ovisno o učinku na frekvencijski pojas. (<NG>: 204)

U elektroakustičkoj glazbenoj praksi pojasni se filteri realiziraju u analognoj i digitalnoj tehnologiji, kao uređaji, hardversko-softverski moduli, samostojeći ili utični računalni programi.

Komentar

U analognom obliku pojasni se filteri realiziraju kao kombinacija niskopropusnog i visokopropusnog filtera.
Teorija i praksa digitalnih filtera najrazvijenija su i najtemeljitije obrađena područja digitalne obrade signala. Referencije na ovo područje svojim obimom bitno nadilaze opsege ovog pojmovnika.

Referencije

<NG>: 204;  <FRM>: 229-30